7. Sınıf

Yandaki filtreleri kullanarak daha kesin sonuçlar elde edebilirsiniz.
Dersler / Konular
APPEARANCE AND PERSONALITY
Appearance and Personality / Dış Görünüş ve Kişilik
Comparisons / Karşılaştırmalar
SPORTS
Sports / Sporlar
BIOGRAPHIES
In The Past / Geçmişte
WILD ANIMALS
Wild Animals / Vahşi Hayvanlar
Suggestions / Öneriler
TELEVISION
Did You Watch It? / İzledin mi?
Preferences / Tercihler
CELEBRATIONS
Party Plans / Parti Planları
At The Party / Partide
DREAMS
My Future / Geleceğim
PUBLIC BUILDINGS
Buildings / Binalar
ENVIRONMENT
Eco-Friendly Village / Çevre Dostu Köy
Environment / Çevre
PLANETS
At The Planetarium / Planetaryumda
Space / Uzay
1. ÜNİTE
Tam Sayılarla İşlemler
Tam Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemlerini Yapma, İlgili Problemleri Çözme
Toplama İşleminin Özelliklerini Akıcı İşlem Yapmak İçin Birer Strateji Olarak Kullanma
Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemlerini Yapma
Tam Sayıların Kendileri ile Tekrarlı Çarpımını Üslü Nicelik Olarak İfade Etme
Tam Sayılarla İşlemler Yapmayı Gerektiren Problemleri Çözme
2. ÜNİTE
Rasyonel Sayılar
Rasyonel Sayıları Tanıma ve Sayı Doğrusunda Gösterme
Rasyonel Sayıları Ondalık Gösterimle İfade Etme
Devirli Olan ve Olmayan Ondalık Gösterimleri Rasyonel Sayı Olarak İfade Etme
Rasyonel Sayıları Sıralama ve Karşılaştırma
Rasyonel Sayılarla İşlemler
Rasyonel Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemlerini Yapma
Rasyonel Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemlerini Yapma
Rasyonel Sayılarla Çok Adımlı İşlemleri Yapma
Rasyonel Sayıların Kare ve Küplerini Hesaplama
Rasyonel Sayılarla İşlem Yapmayı Gerektiren Problemleri Çözme
3. ÜNİTE
Cebirsel İfadeler
Cebirsel İfadelerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri Yapma
Bir Doğal Sayı ile Bir Cebirsel İfadeyi Çarpma
Sayı Örüntülerinin Kuralını Harfle İfade Etme ve Örüntünün İstenilen Terimini Bulma
Eşitlik ve Denklem
Eşitliğin Korunumu İlkesini Anlama
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemi Tanıma ve Denklem Kurma
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemleri Çözme
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem Kurmayı Gerektiren Problemleri Çözme
4. ÜNİTE
Oran ve Orantı
Oranda Çokluklardan Birinin 1 Olması Durumunda Diğerinin Alacağı Değeri Belirleme
Birbirine Oranı Verilen İki Çokluktan Biri Verildiğinde Diğerini Bulma
İki Çokluğun Orantılı Olup Olmadığına Karar Verme
Doğru Orantılı İki Çokluk Arasındaki İlişkiyi İfade Etme
Doğru Orantılı İki Çokluğa Ait Orantı Sabitini Belirleme ve Yorumlama
İki Çokluğun Ters Orantılı Olup Olmadığına Karar Verme
Doğru ve Ters Orantıyla İlgili Problemleri Çözme
Yüzdeler
Bir Çokluğun Belirtilen Bir Yüzdesine Karşılık Gelen Miktarını ve Belirli Bir Yüzdesi Verilen Çokluğun Tamamını Bulma
Bir Çokluğu Diğer Bir Çokluğun Yüzdesi Olarak Hesaplama
Bir Çokluğu Belirli Bir Yüzde ile Arttırmaya veya Azaltmaya Yönelik Hesaplamalar Yapma
Yüzde ile İlgili Problemleri Çözme
5. ÜNİTE
Doğrular ve Açılar
Bir Açıyı İki Eş Açıya Ayırarak Açıortayı Belirleme
İki Paralel Doğruyla Bir Keseninin Oluşturduğu Açılar ve Bu Açılar İle İlgili Problemleri Çözme
Çokgenler
Düzgün Çokgenlerin Kenar ve Açı Özelliklerini Açıklama
Çokgenlerin Köşegenlerini, İç ve Dış Açılarını Belirleme; İç Açılarının ve Dış Açılarının Ölçüleri Toplamını Hesaplama
Dikdörtgen, Paralelkenar, Yamuk ve Eşkenar Dörtgeni Tanıma; Açı Özelliklerini Belirleme
Eşkenar Dörtgen ve Yamuğun Alan Bağıntılarını Oluşturma, İlgili Problemleri Çözme
Alan ile İlgili Problemleri Çözme
Çember ve Daire
Çemberde Merkez Açıları, Gördüğü Yayları ve Açı Ölçüleri Arasındaki İlişkileri Belirleme
Çemberin ve Çember Parçasının Uzunluğunu Hesaplama
Dairenin ve Daire Diliminin Alanını Hesaplama
6. ÜNİTE
Veri Analizi
Verilere İlişkin Çizgi Grafiği Oluşturma ve Yorumlama
Bir Veri Grubuna Ait Ortalama, Ortanca ve Tepe Değeri Bulma ve Yorumlama
Bir Veri Grubuna İlişkin Daire Grafiğini Oluşturma ve Yorumlama
Verileri Sütun, Daire Veya Çizgi Grafiği ile Gösterme ve Grafikler Arasında Dönüşümleri Yapma
Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri
Üç Boyutlu Cisimlerin Farklı Yönlerden İki Boyutlu Görünümlerini Çizme
Farklı Yönlerden Görünümlerine İlişkin Çizimleri Verilen Yapıları Oluşturma
DİNLEME / İZLEME
Dinleme Stratejileri (Empati Kurarak, Katılımlı, Katılımsız, Not Alarak Dinleme)
Dinleme / İzleme ve Tahmin Etme
Konu, Başlık ve Özet
Ana Fikir / Ana Duygu
Medya Metinlerini Değerlendirme (Örtülü Anlam, Metnin İletilerini Değerlendirme)
Canlandırma
KONUŞMA
Konuşma Stratejileri (Katılımlı, yaratıcı, güdümlü, eleştirel konuşma ve tartışma)
Konuşmada Kelime Bilgisi (Oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak ve son olarak)
Hazırlıklı Konuşmalar ve Sunu
Hazırlıksız Konuşmalar (Günlük Konuşmalar)
Sözlü Olmayan Mesajlar ve Beden Dili
OKUMA
Akıcı ve Etkili Okuma
Okuma Stratejileri (Göz Atarak, Özetleyerek, Not Alarak, İşaretleyerek ve Tartışarak Okuma)
SÖZ VARLIĞI
Sözcük Dağarcığını Zenginleştirme (Çok Anlamlılık - Geçiş ve Bağlantı Kelimeleri)
Atasözü, Deyim ve Özdeyişler
Söz Sanatları [Kişileştirme (Teşhis), Konuşturma (İntak), Karşıtlık (Tezat) ve Abartma (Mübalağa)]
Fiillerin Anlam Özellikleri (İş, Oluş, Durum Fiilleri)
Fiillerin Çekimlenmesi (Kip ve Kişi Ekleri)
Fiillerde Zaman (Anlam) Kayması
Basit ve Türemiş Fiiller
Birleşik Fiiller
Zarfların Anlama Katkısı
Anlatım Bozukluğu (Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları)
METNİ ANLAMA VE DEĞERLENDİRME
Metni Sorularla Anlama
Metnin Özeti
Metnin Konusu
Metnin Ana Fikri / Ana Duygusu
Metnin Yardımcı Fikirleri
Başlık ve İçerik Uyumu
Hikâye Unsurları
Metni Yorumlama (Öznel ve Nesnel Yargılar)
Çıkarım Yapma (Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul, Karşılaştırma Cümleleri)
Gerçek ve Kurgu
Metinleri Karşılaştırma
Önemli Noktaları Vurgulama (Altını Çizme, Koyu Veya İtalik Yazma, Renklendirme, Farklı Punto veya Font Kullanma)
Metin Türleri (Söyleşi, Biyografi, Otobiyografi, Günlük)
Görsel Okuryazarlık (Grafik, Tablo, Karikatür Yorumu)
Bilgi Kaynaklarını Etkili Kullanma
Anlatım Biçimleri
Düşünceyi Geliştirme Yolları
Metindeki İş ve İşlem Basamakları
YAZMA
Yazma Stratejileri (Serbest, kontrollü yazma; bir metinden hareketle ve duyulardan hareketle yazma)
Şiir Yazma
Hikâye Edici Metinler Yazma (Serim, Düğüm, Çözüm Aşamaları)
Bilgilendirici Metinler Yazma (Giriş, Gelişme, Sonuç Aşamaları)
Form Doldurma
Haber Metni ve Anı Yazma
Ek Fiili İşlevine Uygun Kullanma
Araştırma Sonuçlarını Yazılı Sunma
Yazdıklarını Düzenleme ve Paylaşma (Yazım, noktalama ve anlatım denetimi)
TEMALAR
Erdemlerimiz
Dünya ve Çevre
Milli Kültürümüz
Milli Mücadele ve Atatürk
Vatandaşlık Bilinci
Sağlık Spor ve Oyun
Sanat ve Toplum
Bilim ve Teknoloji
YARDIMCI KONULAR
Ayrı Yazılan Birleşik Kelimeler
Bitişik Yazılan Birleşik Kelimeler
Yazımı Karıştırılan Kelimeler
Kısaltmaların Yazımı
Sayıların Yazımı
Büyük Harflerin Yazımı
Tırnak İşareti, Yay Ayraç
Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Eğik Çizgi
Soru İşareti, Ünlem İşareti, Kesme İşareti
Nokta, İki Nokta, Üç Nokta
Virgül, Noktalı Virgül
Mi De Ki’nin Yazımı
Eş, Zıt, Sesteş ve Çok Anlamlı Kelimeler
Gerçek, Mecaz, Terim Anlam
Amaç, Sebep, Koşul-Sonuç Cümleleri
Öznel ve Nesnel Yargılı Cümleler
Sözel Zekâ
Yansıma Kelimeler İkilemeler ve Pekiştirme
Ses Olayları
GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ
Uzay Araştırmaları
Uzay Teknolojileri
Uzay Kirliliği
Teleskop ve Uzay Araştırmaları
Teleskopun Gök Biliminin Gelişimindeki Önemi
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri
Yıldızlar
Galaksiler ve Evren
HÜCRE VE BÖLÜNMELER/CANLILAR VE YAŞAM
Hücre
Hücreyi Gözlemlemek
Hücreyi Tanıyalım
Hayvan ve Bitki Hücrelerini Karşılaştıralım
Geçmişten Günümüze Hücre İle İlgili Çalışmalar
Hücreden Organizmaya
Mitoz
Mitozun Canlılar İçin Önemi
Mitozun Evreleri
Mayoz
Mayozun Canlılar İçin Önemi
Mitoz ve Mayoz Arasındaki Farklar
KUVVET VE ENERJİ/FİZİKSEL OLAYLAR
Kütle ve Ağırlık İlişkisi
Kütle ve Ağırlık
Gök Cisimlerinin Kütle Çekimi
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi
İş Nedir?
İş ve Enerji
Enerji Dönüşümleri
Enerjinin Korunumu
Sürtünmeyle Kinetik Enerji Kaybı
SAF MADDE VE KARIŞIMLAR
Maddenin Tanecikli Yapısı
Atomun Yapısı Nasıldır?
Geçmişten Günümüze Atomla İlgili Düşünceler
Molekül Oluşumu
Saf Maddeler
Elementler ve Bileşikler
Elementler ve Sembolleri
Bileşikler ve Formülleri
Karışımlar
Karışımların Sınıflandırılması
Çözelti Hazırlayalım
Çözünme Hızına Etki Eden Faktörler
Karışımların Ayrılması
Karışımların Ayrılmasında Kullanılan Yöntemler
Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm
Evsel Atıklar
Kaynakların Etkili Kullanımı Açısından Geri Dönüşümün Önemi
Atık Kontrolü
IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ
Işığın Soğurulması
Işığın Soğurulması
Cisimler Nasıl Renkli Görünür?
Güneş Enerjisinin Önemi
Aynalar
Ayna Çeşitleri ve Kullanım Alanları
Aynalarda Görüntü Özellikleri
Işığın Kırılması ve Mercekler
Işığın Kırılması
İnce ve Kalın Kenarlı Mercekler
Merceklerin Günlük Yaşam ve Teknolojideki Kullanım Alanları
CANLILARDA ÜREME BÜYÜME VE GELİŞME
İnsanda Üreme Büyüme ve Gelişme
İnsanda Üremeyi Sağlayan Yapı ve Organlar
Sperm, Yumurta, Zigot, Embriyo, Fetüs ve Bebek Arasındaki İlişki
Embriyonun Sağlıklı Gelişebilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirler
Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
Bitkilerde Üreme
Hayvanlarda Üreme
Bitkilerde Büyüme ve Gelişme
Hayvanlarda Büyüme ve Gelişme
Bitkilerde Büyüme ve Gelişmeye Etki Eden Faktörler
Hayvanlarda Büyüme ve Gelişmeye Etki Eden Faktörler
Bir Bitki veya Hayvanın Bakımını Üstlenelim
ELEKTRİK DEVRELERİ/FİZİKSEL OLAYLAR
Ampullerin Bağlanma Şekilleri
Ampulleri Seri ve Paralel Bağlama
Elektrik Akımı
Ohm Yasası
BİREY VE TOPLUM
Birey, Toplum ve İletişim
Medya ve Toplum
İletişim, Haklar ve Sorumluluklar
KÜLTÜR VE MİRAS
Osmanlı Devleti'nin Yükselişi
Avrupa'da Değişim
Osmanlı Devleti'nde Modernleşme
Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Sanat
İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER
Geçmişten Günümüze Yerleşme
Türkiye’nin Nüfus Özellikleri
Göç ve Yerleşim
BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM
Bilgi ve Yazının Tarihsel Serüveni
Türk-İslam Medeniyetinde Bilim
Modern Bilimin Doğuşu
ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM
Üretim ve Toplumsal Değişim
Toplum İçin Çalışmak
Türklerde Çalışma Hayatı
Meslekler ve Geleceğimiz
Dijital Çağda Ekonomi ve Tüketim
ETKİN VATANDAŞLIK
Demokrasinin Gelişimi
Atatürk ve Türk Demokrasisi
Cumhuriyet ve Toplum
Günlük Hayatimizda Demokrasi
KÜRESEL BAĞLANTILAR
Türkiye ve Dünya
Dünya Ekonomisi ve Türkiye
Kültürel Etkileşim ve Kalıp Yargılar
MELEK VE AHİRET İNANCI
Görülen ve Görülemeyen Varlıklar
Melekler ve Özellikleri
Dünya ve Ahiret Hayatı
Ahiret Hayatının Aşamaları
Ahiret İnancının İnsan Davranışlarına Etkisi
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsa (a.s.)
Bir Sure Tanıyorum: Nâs Suresi ve Anlamı
HAC VE KURBAN
İslam’da Hac İbadeti ve Önemi
Haccın Yapılışı
Umre ve Önemi
Kurban İbadeti ve Önemi
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsmail (a.s.)
Bir Ayet Tanıyorum: En’âm Suresi, 162. Ayet ve Anlamı
GÜZEL AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR
Adalet
Dostluk
Dürüstlük
Öz Denetim ve Sabır
Saygı ve Sevgi
Sorumluluk
Vatanseverlik
Yardımseverlik
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Salih (a.s.)
Bir Sure Tanıyorum: Felak Suresi ve Anlamı
ALLAH’IN KULU VE ELÇİSİ: HZ. MUHAMMED
Allah’ın (c.c.) Kulu Hz. Muhammed (s.a.v.)
Allah’ın (c.c.) Elçisi Hz. Muhammed (s.a.v.)
Bir Sure Tanıyorum: Kâfirun Suresi ve Anlamı
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR
Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri
İslam Düşüncesinde Yorum Biçimleri
İnançla İlgili Yorumlar
Fıkhi Yorumlar
Tasavvufi Yorumlar