6. Sınıf

Yandaki filtreleri kullanarak daha kesin sonuçlar elde edebilirsiniz.
Dersler / Konular
LIFE
Regular Activities
YUMMY BREAKFAST
Favorite Food / En Sevdiği Yiyecek
Accepting and Refusing / Kabul Etme ve Reddetme
DOWNTOWN
Hanging Out In The City / Şehirde Dolaşmak
Comparatives / Karşılaştırmalar
WEATHER AND EMOTIONS
Weather / Hava
Emotions / Duygular
AT THE FAIR
What Do You Think? / Ne Düşünüyorsun?
OCCUPATIONS
Occupations / Meslekler
Dates / Tarihler
HOLIDAYS
Last Summer / Geçen Yaz
BOOKWORMS
Bookworms / Kitap Kurtları
Prepositions Of Place / Yer Edatları
SAVING THE PLANET
Saving The Planet / Gezegenimizi Korumak
Suggestions / Öneriler
DEMOCRACY
Elections / Seçimler
DİNLEME / İZLEME
Dinleme Stratejileri (Katılımlı, Katılımsız, Grup Hâlinde ve Not Alarak Dinleme)
Tahmin Etme
Konu ve Başlık
Ana Fikir / Ana Duygu
İçerik Değerlendirme
Dinlediklerini / İzlediklerini Sorgulama
KONUŞMA
Konuşma Stratejileri (Serbest, güdümlü, yaratıcı, seçerek konuşma ve hafızada tutma)
Konuşmada Kelime Bilgisi (Kelimeleri anlamına uygun kullanma, geçiş ve bağlantı ifadeleri)
Hazırlıklı ve Hazırlıksız Konuşmalar (Sunum Yapma ve Günlük Konuşmalar)
Konuşma ve Tartışma
Konuşma ve Tartışmaya Katılma
Sözlü Olmayan Mesajlar ve Beden Dili
OKUMA
Okuma Stratejileri (Sesli, sessiz, tahmin ederek, not alarak, soru sorarak okuma)
Uygun Hızda ve Akıcı Okuma
Noktalama ve Yazım Kurallarına Göre Okuma
Metinleri Dramatize Etme
SÖZ VARLIĞI
Sözcük Dağarcığını Zenginleştirme (Kelime Öğrenme Yolları)
Kelime Seçimine Özen Gösterme (Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları)
Atasözü, Deyim ve Özdeyişler
Yönlendirici İfadeler Ve Bağlama Ögeleri (Ama, Ancak, Oysaki, Yalnız, Hâlbuki, Kısaca)
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar)
Çekim Eklerinin İşlevleri
Basit ve Türemiş Kelimeler
Birleşik Kelimeler
METNİ ANLAMA VE DEĞERLENDİRME
Metni Özetleme
Metni Yorumlama (Öznel - nesnel yargılar)
Metnin Konu, Ana Fikir ve Ana Duygusu
Başlık ve İçerik Uyumu
Hikâye Unsurları
Çıkarım Yapma (Neden-amaç-koşul sonuç cümleleri, karşılaştırma)
Gerçek ve Kurgu
Metinler Arası Karşılaştırma
Görsel Ögelerden ve Kaynaklardan Yararlanma
Görsel Okuryazarlık
Kaynakların Güvenilirliği Sorgulama
Medya Metinlerini Değerlendirme
METİN TÜRLERİ
Hikâye Edici Metinler
Bilgilendirici Metinler
Şiir
KELİME TÜRLERİ
İsimler
Sıfatlar
İsim Tamlamaları
Sıfat Tamlamaları
Zamirler
Edatlar
Bağlaçlar
Ünlemler
YAZMA
Yazma Stratejileri (Güdümlü, serbest, kontrollü, grup olarak yazma, boşluk doldurma)
Şiir Yazma
Hikâye Edici Metinler Yazma
Bilgilendirici Metinler Yazma
Mantıksal Sıralama ve İşlem Basamakları
Form Doldurma
Duyuru, İlan ve Reklam Metinleri Yazma
Yazdıklarını Gözden Geçirme (Yazım, noktalama ve anlatım denetimi)
TEMALAR
BİZ VE DEĞERLERİMİZ
DÜNYA VE ÇEVRE
MİLLÎ KÜLTÜRÜMÜZ
MİLLÎ MÜCADELE VE ATATÜRK
VATANDAŞLIK BİLİNCİ
SAĞLIK SPOR VE OYUN
SANAT VE TOPLUM
BİLİM VE TEKNOLOJİ
YARDIMCI KONULAR
Ayrı Yazılan Birleşik Kelimeler
Bitişik Yazılan Birleşik Kelimeler
Yazımı Karıştırılan Kelimeler
Kısaltmaların Yazımı
Sayıların Yazımı
Mi De Ki’nin Yazımı
Büyük Harflerin Yazımı
Tırnak İşareti, Yay Ayraç
Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Eğik Çizgi
Soru İşareti, Ünlem İşareti, Kesme İşareti
Nokta, İki Nokta, Üç Nokta
Virgül, Noktalı Virgül
Eş, Zıt, Sesteş ve Çok Anlamlı Kelimeler
Gerçek, Mecaz, Terim Anlam
Amaç, Sebep, Koşul-Sonuç Cümleleri
Öznel ve Nesnel Yargılı Cümleler
Sözel Zekâ
Yansıma Kelimeler İkilemeler ve Pekiştirme
Ses Olayları
1.ÜNİTE
Doğal Sayılarla Yapılan İşlemler
Bir Doğal Sayının Kendisiyle Tekrarlı Çarpımını Üslü İfade Olarak Yazma ve Değerini Hesaplama
İşlem Önceliğini Dikkate Alarak Doğal Sayılarla Dört İşlem Yapma
Ortak Çarpan Parantezine Alma ve Dağılma Özelliği
Dört İşlem Problemleri
Çarpanlar ve Katlar
Doğal Sayının Çarpanlarını ve Katlarını Belirleme
2,3,4,5,6,9 ve 10 İle Kalansız Bölünebilme
Asal Sayılar
Asal Çarpanlar
Ortak Bölenler ve Katlar
Kümeler
Kümeler ile İlgili Temel Kavramlar
2.ÜNİTE
Tam Sayılar
Tam Sayıları Tanıma ve Sayı Doğrusunda Gösterme
Tam Sayıları Karşılaştırma ve Sıralama
Bir Tam Sayının Mutlak Değerini Belirleme ve Anlamlandırma
Kesirlerle İşlemler
Kesirleri Karşılaştırma, Sıralama ve Sayı Doğrusunda Gösterme
Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemi
Bir Doğal Sayı ile Bir Kesri Çarpma
Kesirlerle Çarpma İşlemi
Bir Doğal Sayıyı Kesre, Bir Kesri Doğal Sayıya Bölme
Kesirlerle Bölme İşlemi
Kesirlerle Yapılan İşlemlerin Sonucunu Tahmin Etme
Kesirlerle İşlem Yapmayı Gerektiren Problem Çözme
3.ÜNİTE
Ondalık Gösterim
Bölme İşlemi ile Kesir Kavramını İlişkilendirme
Ondalık Gösterimleri Verilen Sayıları Çözümleme
Ondalık Gösterimleri Verilen Sayıları Belirli Bir Basamağa Kadar Yuvarlama
Ondalık Gösterimleri Verilen Sayılarla Çarpma İşlemi
Ondalık Gösterimleri Verilen Sayılarla Bölme İşlemi
Ondalık Gösterimleri Verilen Sayılarla; 10, 100 ve 1000 ile Kısa Yoldan Çarpma ve Bölme İşlemleri
Sayıların Ondalık Gösterimleriyle Yapılan İşlemlerin Sonucunu Tahmin Etme
Ondalık İfadelerle Dört İşlem Yapmayı Gerektiren Problemleri Çözme
Oran
Çoklukları Karşılaştırmada Oran Kullanma ve Oranı Farklı Biçimlerde Gösterme
Bir Bütünün İki Parçaya Ayrıldığı Durumlarda İki Parçanın Birbirine veya Her Bir Parçanın Bütüne Oranını Belirleme, Problem Durumlarında Oranlardan Biri Verildiğinde Diğerini Bulma
Aynı veya Farklı Birimlerdeki İki Çokluğun Birbirine Oranını Belirleme
4.ÜNİTE
Cebirsel İfadeler
Sözel Olarak Verilen Bir Duruma Uygun Cebirsel İfade ve Verilen Bir Cebirsel İfadeye Uygun Sözel Bir Durum Yazma
Cebirsel İfadenin Değerini Değişkenin Alacağı Farklı Doğal Sayı Değerleri İçin Hesaplama
Basit Cebirsel İfadelerin Anlamını Açıklama
Veri Toplama ve Değerlendirme
İki Veri Grubunu Karşılaştırmayı Gerektiren Araştırma Soruları Oluşturma ve Uygun Verileri Elde Etme
İki Gruba Ait Verileri İkili Sıklık Tablosu ve Sütun Grafiği İle Gösterme
Veri Analizi
Bir Veri Grubuna Ait Açıklığı Hesaplama ve Yorumlama
Bir Veri Grubuna Ait Aritmetik Ortalamayı Hesaplama ve Yorumlama
Aritmetik Ortalama ve Açıklık
5.ÜNİTE
Açılar
Açıyı Tanıma ve Sembolle Gösterme
Bir Açıya Eş Bir Açı Çizme
Komşu, Tümler, Bütünler ve Ters Açıların Özelliklerini Keşfetme; İlgili Problemleri Çözme
Alan Ölçme
Üçgenin Alan Bağıntısını Oluşturma, İlgili Problemleri Çözme
Paralelkenarın Alan Bağıntısını Oluşturma, İlgili Problemleri Çözme
Alan Ölçme Birimlerini Tanıma, M²–Km², M²–Cm²–Mm² Birimlerini Birbirine Dönüştürme
Arazi Ölçme Birimlerini Tanıma ve Standart Alan Ölçme Birimleriyle İlişkilendirme
Alan İle İlgili Problemleri Çözme
6.ÜNİTE
Çember
Çember Çizerek Merkezini, Yarıçapını ve Çapını Tanıma
Bir Çemberin Uzunluğunun Çapına Oranının Sabit Bir Değer Olduğunu Ölçme Yaparak Belirleme
Bir Çemberin Uzunluğunu Hesaplamayı Gerektiren Problemleri Çözme
Geometrik Cisimler
Dikdörtgenler prizmasının hacmini birim küplerden yararlanarak hesaplama
Verilen bir hacim ölçüsüne sahip farklı dikdörtgenler prizmalarını birim küplerle oluşturma ve hacmi hesaplama
Standart Hacim Ölçme Birimlerini Tanıma, Birimler Arasında Dönüşüm Yapma
Dikdörtgenler Prizmasının Hacim Bağıntısını Oluşturma, İlgili Problemleri Çözme
Dikdörtgenler Prizmasının Hacmini Tahmin Etme
Sıvı Ölçme
Sıvı Ölçme Birimlerini Tanıma ve Birbirine Dönüştürme
Sıvı Ölçme Birimlerini Hacim Ölçme Birimleri ile İlişkilendirme
Sıvı Ölçme Birimleriyle İlgili Problemler Çözme
BİREY VE TOPLUM
Rollerimiz Değişiyor
Kültürel Birliğimiz
Farklılıklara Saygı Duyalım
Birlikte Yaşam İçin Yardımlaşma ve Dayanışma
Sorunlarımızı Nasıl Çözmeliyiz?
KÜLTÜR VE MİRAS
Orta Asya’da Türkler
İslamiyet’in Doğuşu
Türkler İslamiyet’i Kabul Ediyor
Anadolu’nun Türk Yurdu Olması
Ticaret Yolları
İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER
Kıtalar, Okyanuslar ve Ülkemiz
Ülkemizin Fiziki Coğrafyası
Ülkemizin Beşerî Coğrafyası
Farklı İklimler, Farklı Yaşamlar
BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM
Hayatın İçindeki Sosyal Bilimler
Bilim, Teknoloji ve Gelecek
Bilimsel Araştırma Basamakları
Emeğe Saygı Gösterelim
ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM
Ülkemizin Kaynakları
Kaynaklarımızı Tasarruflu Kullanalım
Projem Var
Vergiyle Güçlü Türkiye
Nitelikli İnsan Gücü
Özelliklerime Uygun Meslekler
ETKİN VATANDAŞLIK
Yönetim Biçimleri
Yasama, Yürütme ve Yargı
Kararlara Etki Edelim
Demokrasiye Sahip Çıkmalıyız
Hak ve Sorumluluklarım
Tarihten Günümüze Kadın Hakları
KÜRESEL BAĞLANTILAR
Diğer Devletlerle İlişkilerimiz
Dış Ticaretimiz
Türkiye’nin Uluslararası Önemi
Popüler Kültürün Etkileri
GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR
Güneş Sistemi
Güneş Sistemimiz
Güneş ve Ay Tutulmaları
Güneş Tutulması Nasıl Gerçekleşir?
Ay Tutulması Nasıl Gerçekleşir?
VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER
Destek ve Hareket Sistemi
Destek ve Hareket Sistemimiz
Sindirim Sistemi
Sindirim Sistemini Oluşturan Yapı ve Organlar
Besinlerin Kana Geçişi
Sindirime Yardımcı Organlar
Dolaşım Sistemi
Dolaşım Sistemini Oluşturan Yapı ve Organlar
Büyük ve Küçük Kan Dolaşımı
Kanın Yapısı ve Görevleri
Kan Grupları Arasındaki Kan Alışverişi ve Kan Bağışı
Solunum Sistemi
Solunum Sistemini Oluşturan Yapı ve Organlar
Boşaltım Sistemi
Boşaltım Sistemini Oluşturan Yapı ve Organlar
KUVVET VE HAREKET
Bileşke Kuvvet
Kuvvetin Özellikleri
Bileşke Kuvvetin Bulunması
Dengelenmiş ve Dengelenmemiş Kuvvetler
Sabit Süratli Hareket
Sürat
Yol, Zaman ve Sürat Arasındaki İlişki
MADDE VE ISI
Maddenin Tanecikli Yapısı
Maddenin Tanecikli, Boşluklu ve Hareketli Yapısı
Hal Değişimi Maddenin Taneciklerini Nasıl Etkiler?
Yoğunluk
Yoğunluk Nedir? Nasıl Hesaplanır?
Birbiri İçinde Çözünmeyen Sıvıların Yoğunlukları
Suyun Farklı Hallerinin Yoğunlukları
Madde ve Isı
Maddelerin Isı İletimi Bakımından Sınıflandırılması
Isı Yalıtım Malzemeleri
Binalarda Isı Yalıtımı ve Önemi
Yakıtlar
Yakıt Çeşitleri
Yakıtların İnsan ve Çevre Üzerine Etkisi
Soba ve Doğalgaz Zehirlenmeleri
SES VE ÖZELLİKLERİ
Sesin Yayılması
Sesin Katı, Sıvı ve Gazlarda Yayılması
Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması
Ses Kaynağının Değişimi Sesin İşitilmesini Nasıl Etkiler?
Sesin Yayıldığı Ortamın Değişimi Sesin İşitilmesini Nasıl Etkiler?
Sesin Sürati
Sesin Farklı Ortamlardaki Sürati
Sesin Maddeyle Etkileşmesi
Sesin Yansıması ve Soğrulması
Sesin Yayılması Nasıl Önlenir?
Akustik Uygulamalar
VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER VE SAĞLIĞI
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
Sinir Sistemi
İç Salgı Bezleri
Çocukluktan Ergenliğe Geçiş
Sağlıklı Bir Ergenlik Dönemi Geçirmek İçin Neler Yapmalıyız?
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemlerin Önemi
Duyu Organları
Duyu Organlarımız
Duyu Organlarındaki Kusurlar
Duyu Organlarının Sağlığı
Sistemlerin Sağlığı
Vücudumuzdaki Sistemlerin Sağlığı
Organ Bağışı
ELEKTRİĞİN İLETİMİ
İletken ve Yalıtkan Maddeler
Her Madde Elektriği İletir mi?
Elektriksel Direnç ve Bağlı Olduğu Faktörler
Ampul Parlaklığı Nelere Bağlıdır?
Elektriksel Direnç Nedir?
PEYGAMBER VE İLAHİ KİTAP İNANCI
Allah’ın (c.c.) Elçileri: Peygamberler
Peygamberlerin Özellikleri ve Görevleri
Peygamberler İnsanlar İçin En Güzel Örnektir
Vahiy ve Vahyin Gönderiliş Amacı
İlahi Kitaplar
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Âdem (a.s.)
Bir Dua Tanıyorum: Kunut Duaları ve Anlamları
NAMAZ
Namaz İbadeti ve Önemi
Namaz Çeşitleri
Namazın Kılınışı
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Zekeriya (a.s.)
Bir Sure Tanıyorum: Fil Suresi ve Anlamı
ZARARLI ALIŞKANLIKLAR
Bazı Zararlı Alışkanlıklar
Zararlı Alışkanlıklara Başlama Sebepleri
Zararlı Alışkanlıklardan Korunma Yolları
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Yahya (a.s.)
Bir Sure Tanıyorum: Tebbet Suresi ve Anlamı
HZ. MUHAMMED’İN (S.A.V.) HAYATI
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Daveti: Mekke Dönemi
Hicret
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Daveti: Medine Dönemi
Bir Sure Tanıyorum: Nasr Suresi ve Anlamı
TEMEL DEĞERLERİMİZ
Toplumumuzu Birleştiren Temel Değerler
Dinî Bayramlar, Önemli Gün ve Geceler