3. Sınıf

Yandaki filtreleri kullanarak daha kesin sonuçlar elde edebilirsiniz.
Dersler / Konular
GREETINGS
Greetings / Selamlama
Numbers / Sayılar
MY FAMILY
Family Members / Aile Üyeleri
Who …? / Kim …?
PEOPLE I LOVE
People / İnsanlar
Can…? / Yapabilir Mi…?
FEELINGS
Feelings / Duygular
Suggestions / Öneriler
TOYS AND GAMES
Toys / Oyuncaklar
Possessions / Sahiplik
How Many? / Kaç Tane?
MY HOUSE
My House / Evim
Things Around The House / Evdeki Eşyalar
Shapes & Size / Şekiller ve Büyüklük
IN MY CITY
Our City / Şehrimiz
Where Are You? / Neredesin?
TRANSPORTATION
Vehicles / Taşıtlar
Transportation / Ulaşım
WEATHER
The Weather / Hava
NATURE
Animals / Hayvanlar
Asking About Animals / Hayvanlar Hakkında Soru Sorma
GEZEGENİMİZİ TANIYALIM/DÜNYA VE EVREN
Dünya’nın Şekli
Dünya’nın Şekli
Dünya Modeli Yapalım
Dünya’nın Yapısı
Dünya Yüzeyindeki Karalar ve Sular
Etrafımızı Saran Hava Katmanı
BEŞ DUYUMUZ / CANLILAR VE HAYAT
Duyu Organları ve Görevleri
Duyu Organlarımızın Önemi
Duyu Organlarının Temel Görevleri
Duyu Organlarımızın Sağlığını Koruyalım
KUVVETİ TANIYALIM / FİZİKSEL OLAYLAR
Varlıkların Hareket Özellikleri
Hareket Eden Varlıkların Hareket Özellikleri
Cisimleri Hareket Ettirme ve Durdurma
İtme ve Çekme
Kuvvetin Etkileri
Hareketli Cisimlerin Sebep Olabileceği Tehlikeler
MADDEYİ TANIYALIM / MADDE VE DEĞİŞİM
Maddeyi Niteleyen Özellikler
Maddeleri Niteleyen Temel Özellikler
Bazı Maddeler Vücudumuza Zarar Verebilir
Maddelerle Çalışırken Gerekli Güvenlik Tedbirlerini Alma
Maddenin Hâlleri
Maddenin Hâlleri
ÇEVREMİZDEKİ IŞIK VE SESLER / FİZİKSEL OLAYLAR
Işığın Görmedeki Rolü
Işığın Görmedeki Rolü
Işık Kaynakları
Doğal ve Yapay Işık Kaynakları
Çevremizdeki Sesler
Ses Kaynakları ve Sesin Yayılması
Ses Kaynağının Yakınlaşıp Uzaklaştığını ve Yerini Belirleme
Sesin İşitmedeki Rolü
Her Sesi Duyabilir miyiz?
Ses Şiddetiyle Uzaklık Arasındaki İlişki
Şiddetli Sesler İşitme Kaybına Neden Olur mu?
CANLILAR DÜNYASINA YOLCULUK / CANLILAR VE HAYAT
Çevremizdeki Varlıkları Tanıyalım
Canlı ve Cansız Varlıklar
Bir Bitkinin Yaşam Döngüsünü Gözlemleyelim
Ben ve Çevrem
Yaşadığımız Çevreyi Tanıyıp Koruyalım
Doğal ve Yapay Çevre
Yapay Bir Çevre Tasarlayalım
Doğal Çevrenin Önemi
ELEKTRİKLİ ARAÇLAR / FİZİKSEL OLAYLAR
Elektrikli Araç-Gereçler
Elektrikli Araç-Gereçler ve Elektriğin Günlük Yaşamdaki Önemi
Elektrik Kaynakları
Elektrik Kaynakları
Pil Atıklarının Çevreye Verdiği Zararlar
Elektriğin Güvenli Kullanımı
Elektriğin Güvenli Kullanımı
DİL BİLGİSİ
Sözcüklerin Yapısı
Basit, Türemiş ve Birleşik Sözcükler
Ad (İsim)
Özel Adlar - Tür Adı
Tekil ve Çoğul Adlar
Adın Durumları
Varlıkların Özelliklerini ve Sayılarını Bildiren Sözcükler
Adların Yerine Kullanılan Sözcükler
İş ve Hareket (Fiil) Bildiren Sözcükler
Fiillerde Zaman
İş ve Hareketi (Fiili) Yapanı Bildiren Sözcükler
Kurallı ve Kuralsız (Devrik) Cümleler
ANLAM BİLGİSİ
Sözcük (Kelime) Bilgisi
Eş Anlamlı, Karşıt Anlamlı ve Eş Sesli Sözcükler
Cümle (Tümce) Bilgisi
Atasözleri
Deyimler
Sebep - Sonuç İlişkileri
Karşılaştırmalar
Hikâye Unsurları
Olumlu ve Olumsuz Cümle - Soru Cümlesi
YAZIM VE YAZMA KURALLARI
Harf Bilgisi ve Harflerin Özellikleri
Hece Bilgisi
Satır Sonuna Sığmayan Sözcüklerin Yazılışı
Sözcüklerde Alfabe (ABECE) Sırası
Sayıların Yazımı
Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
Kısaltmaların Yazımı
Gün ve Ay Adlarının Yazımı
Tarihlerin Yazılışı
mi Soru Ekinin Yazımı
"ki" Bağlacının Yazılışı
-de Ekinin ve "de" Sözcüğünün Yazımı
Zarf Üstü Yazma
NOKTALAMA İŞARETLERİ
Nokta
Virgül
Ünlem İşareti
Soru İşareti
İki Nokta
Kısa Çizgi - Konuşma Çizgisi
Kesme İşareti
Tırnak İşareti
TEMALAR
BİREY VE TOPLUM
ATATÜRK
SAĞLIK VE ÇEVRE
DEĞERLERİMİZ
OYUN VE SPOR
DÜNYA'MIZ VE UZAY
EĞİTSEL VE SOSYAL ETKİNLİKLER
HAYAL GÜCÜ
1.ÜNİTE
Doğal Sayılar
Üç Basamaklı Doğal Sayıları Okuyup Yazalım
Birer, Onar ve Yüzer Ritmik Sayalım
Doğal Sayıların Basamak Adlarını ve Rakamların Basamak Değerlerini Belirleyelim
Doğal Sayıları En Yakın Onluğa ve Yüzlüğe Yuvarlayalım
Doğal Sayıları Karşılaştıralım ve Sıralayalım
Altışar, Yedişer, Sekizer ve Dokuzar Ritmik Sayalım
Sayı Örüntüleri Oluşturup Genişletelim
Tek ve Çift Doğal Sayıları Öğrenelim
Tek ve Çift Doğal Sayıların Toplamlarını İnceleyelim
Romen Rakamlarını Okuyup Yazalım
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi 1
Eldesiz Toplama İşlemi Yapalım
Eldeli Toplama İşlemi Yapalım
Toplananların Birbiriyle Toplanma Sırasını Değiştirip Toplamı İnceleyelim
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi 1
Onluk Bozmayı Gerektirmeyen Çıkarma İşlemi Yapalım
Onluk Bozmayı Gerektiren Çıkarma İşlemi Yapalım
Zihinden Çıkarma İşlemi Yapalım
2.ÜNİTE
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi 2
Toplamı Tahmin Edip İşlem Sonucuyla Karşılaştıralım
Zihinden Toplama İşlemi Yapalım
Verilmeyen Toplananı Bulalım
Toplama İşlemiyle İlgili Problem Çözelim
Toplama İşlemiyle İlgili Problem Kuralım
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi 2
Farkı Tahmin Edip İşlemin Sonucuyla Karşılaştıralım
Toplama ve Çıkarma İşlemiyle İlgili Problem Çözelim
Toplama ve Çıkarma İşlemleriyle İlgili Problem Kuralım
Veri Toplama ve Değerlendirme
Grafiklerdeki Bilgileri Kullanarak Çetele ve Sıklık Tablosu Oluşturalım
Grafiklerle İlgili Problem Çözelim
Tabloları Okuyup Yorumlayalım
3.ÜNİTE
Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi
Çarpma İşleminin Anlamını Öğrenelim
Çarpım Tablosu Oluşturalım
Çarpma İşlemi Yapalım
10 ve 100 ile Kısa Yoldan Çarpma İşlemi Yapalım
Çarpanları Bir Artırıp Azaltarak Çarpımı İnceleyelim
Çarpma İşlemiyle İlgili Problem Çözelim
Çarpma İşlemiyle İlgili Problem Kuralım
Doğal Sayılarla Bölme İşlemi
Bölme İşlemi Yapalım
10’la Kısa Yoldan Bölme İşlemi Yapalım
Bölme İşleminin Terimleri Arasındaki İlişkiyi İnceleyelim
Bölme İşlemiyle İlgili Problem Çözelim
Bölme İşlemiyle İlgili Problem Kuralım
4.ÜNİTE
Kesirler
Bütün, Yarım ve Çeyreği Kesirle Gösterelim
Bütünü Eş Parçalara Bölüp Birim Kesir Elde Edelim
Pay ve Payda Arasındaki İlişkiyi İnceleyelim
Paydası 10 ve 100 Olan Kesirlerin Birim Kesirlerini Gösterelim
Bir Çokluğun Belirtilen Birim Kesir Kadarını Bulalım
Payı Paydasından Küçük Kesirler Kesir Elde Edelim
Zaman Ölçme
Saati Okuyup Zamanı Yazalım
Zaman Ölçü Birimleri Arasındaki İlişkiyi Öğrenelim
Olayların Oluş Süresini Karşılaştıralım
Zaman Ölçü Birimleriyle İlgili Problem Çözelim
Paralarımız
Lira ve Kuruş Arasındaki İlişkiyi Gösterelim
Paralarımızla İlgili Problem Çözelim
Paralarımızla İlgili Problem Kuralım
Tartma
Nesnelerin Kütlesini Ölçelim
Nesnelerin Kütlesini Tahmin Edip Tahminin Doğruluğunu Kontrol Edelim
Kilogram ve Gramla İlgili Problem Çözelim
Kilogram ve Gramla İlgili Problem Kuralım
5.ÜNİTE
Geometrik Cisimler ve Şekiller
Geometrik Cisimlerin Yüz, Köşe ve Ayrıtlarını Belirleyelim
Geometrik Cisimlerin Benzer ve Farklı Yönlerini Belirleyelim
Geometrik Şekilleri Çizip Köşegenlerini Belirleyelim
Geometrik Şekillerin Adlarıyla Kenar Sayıları Arasındaki İlişkiyi İnceleyelim
Geometrik Örüntüler
Geometrik Şekil Modelleriyle Örüntü Oluşturup Çizelim
Geometride Temel Kavramlar
Noktayı Tanıyalım, Sembolle Gösterip Adlandıralım
Doğruyu, Işını ve Açıyı Tanıyalım
Yatay, Dikey ve Eğik Konumlu Doğru Parçası Çizelim
Uzamsal İlişkiler
Şekillerin Simetri Doğrularını Belirleyelim
Simetrik Şekilleri Simetri Doğrusuna Göre Tamamlayalım
6.ÜNİTE
Uzunluk Ölçme
Standart Olmayan Ölçme Araçları Tanımlayıp Ölçme Yapalım
Metre ve Santimetre Arasındaki İlişkiyi Öğrenelim
Uzunluğu Verilen Doğru Parçasını Çizelim
Kilometreyi Öğrenip Kilometre ile Metre Arasındaki İlişkiyi Belirleyelim
Metre ve Santimetreyle İlgili Problem Çözelim
Çevre Ölçme
Nesnelerin Çevrelerini Belirleyelim
Şekillerin Çevre Uzunluğunu Ölçelim
Şekillerin Çevre Uzunluğunu Hesaplayalım
Şekillerin Çevre Uzunluğuyla İlgili Problem Çözelim
Alan Ölçme
Şekillerin Alanını Kaplayıp Ölçelim
Alanı Tahmin Edip Tahminimizi Kontrol Edelim
Sıvı Ölçme
Sıvıları Ölçelim
Sıvıların Miktarını Tahmin Edip Tahminimizi Kontrol Edelim
Litreyle İlgili Problem Çözelim
1.ÜNİTE
OKULUMUZDA HAYAT
Güçlü ve Güçlendirmemiz Gereken Yönlerimizi Fark Edelim
Davranışlarımız Bizi ve Arkadaşlarımızı Nasıl Etkiler?
Arkadaşlarımızın Davranışlarının Bizi Nasıl Etkilediğini Fark Edelim
Arkadaşlık Sürecinde Nelere Dikkat Etmeliyiz?
Sınıfımızın ve Okulumuzun Krokisini Çizelim
Okulumuzun Bireysel ve Toplumsal Katkılarını Öğrenelim
Okulumuzdaki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Çalışmalarına Katılalım
Okulumuzla İlgili İstek ve İhtiyaçlarımızı Demokratik Yollarla İfade Edelim
Okulumuzun Kaynaklarını Etkili ve Verimli Kullanmak İçin Önerilerimizi Söyleyelim
Meslekleri ve Özelliklerini Araştıralım
2.ÜNİTE
EVİMİZDE HAYAT
Aile Büyüklerimizin Çocukluk Dönemiyle Kendi Çocukluk Dönemimizi Karşılaştıralım
Komşuluk İlişkilerimizin Önemini Anlatan Örnekler Verelim
Evimizin Bulunduğu Yerin Krokisini Çizelim
Evimizdeki Görev ve Sorumluluklarımızı Yerine Getirelim
Evimizde Kullandığımız Alet ve Teknolojik Ürünlerin Yaşamımıza Katkıları Nelerdir?
Evimizdeki Kaynakları Etkili ve Verimli Kullanmak İçin Önerilerimizi Söyleyelim
Planlı Olmanın Yaşamımıza Katkıları Nelerdir?
İstek ve İhtiyaçlarımızı Karşılarken Bütçemizi Koruyalım
3.ÜNİTE
SAĞLIKLI HAYAT
Kişisel Bakımımızı Yaparken Kaynakları Verimli Kullanalım
Bilinçli Tüketici Olalım
Yiyecekleri Mevsiminde Yiyelim
Yeterli ve Dengeli Beslenelim
Ortak Kullanım Alanlarında Temizlik ve Hijyen Kurallarına Uyalım
4.ÜNİTE
GÜVENLİ HAYAT
Trafik İşaretlerini ve İşaret Levhalarını Tanıyalım
Trafikte Kurallara Uyalım
Yakın Çevremizde Olabilecek Kazaları Önlemek İçin Hangi Tedbirleri Almalıyız?
Acil Bir Durum Olduğunda Ne Yapmalıyız ve Kimlerden Yardım İstemeliyiz?
Güvenliğimizi Tehdit Eden Bir Kişi Olduğunda Ne Yapmalıyız ve Kimlerden Yardım İstemeliyiz?
Günlük Yaşamda Güvenliğimizi Tehdit Edecek Bir Durumla Karşılaştığımızda Neler Yapabiliriz?
Oyun Alanlarındaki Araçları Kullanırken Güvenlik Kurallarına Uyalım
5.ÜNİTE
ÜLKEMİZDE HAYAT
Yakın Çevremizdeki Yönetim Birimlerini ve Yöneticileri Tanıyalım
Ülkemizin Yönetim Şeklini Açıklayalım
Yakın Çevremizdeki Tarihî, Doğal ve Turistik Yerleri Tanıtalım
Ülkemizin Gelişmesi İçin Görev ve Sorumluluklarımızı Yerine Getirmeliyiz
Ortak Kullanım Alanlarını ve Araçlarını Koruyalım
Millî Birlik ve Beraberliğin Toplum Hayatına Katkılarını Araştıralım
Ülkemizde Yaşayan Farklı Kültürdeki İnsanların Sorunlarına Yönelik Projelere Katılalım
Atatürk’ün Kişilik Özelliklerini Araştıralım
Çalışmalarıyla Ülkemize Katkıda Bulunmuş Kişileri Araştıralım
6.ÜNİTE
DOĞADA HAYAT
İnsan Yaşamı Açısından Bitki ve Hayvanların Önemini Öğrenelim
Meyve ve Sebzelerin Yetişme Koşullarını Araştıralım
Doğadan Yararlanarak Yönleri Bulalım
İnsanların Doğal Unsurlar Üzerindeki Etkilerine Örnekler Verelim
Doğayı ve Çevreyi Korumak İçin Sorumluluk Alalım
Geri Dönüşümün Bize ve Yaşadığımız Çevreye Katkıları Nelerdir?